VÝZVA POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SR

25.01.2018

Vyhlásenie k návrhu novely Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Vláda Slovenskej republiky dňa 08.11.2017 schválila s pripomienkami návrh novelizácie Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane deti a o sociálnej kuratele, ktorá svojím obsahom môže v praxi priblížiť návrat pedagogiky do detských domovov (centrum pre deti, ich rodiny a dospelé osoby).