Uznanie systému bývalého Detského mestečka a kritika (ne) výchovy  odborníkov z oblasti špeciálnej a liečebnej pedagogiky, pedagogiky a psychológie.

18.03.2018

Doc. PhDr. Dobromila Iva Vaňková, CSc., Detské mestečko, Trenčín - Zlatovce bolo unikátom. Mala skúsenosti v Západnej Európe, Izraeli, Škandinávii. Neuveriteľné, že je ohrozené. Ako NKP bez detí prestáva byť unikátom. Na návštevy prichádzali zahraničné návštevy.

PaedDr. Viktor Chovanec, CSc., V šesťdesiatych rokoch 20. storočia dochádzalo v systéme detských domovov na Slovensku k hľadaniu nových ciest výchovy detí mimo vlastnej rodiny. V rokoch 1962 -1964 sa odborníci (Bažány, Matejček, Dunovský, Sojka, Váňková, Rehák, Haluska, Brtko, Chovanec a iní nadšenci) intenzívne zaoberali myšlienkou, ako skvalitniť úroveň starostlivosti o siroty a deti žijúce mimo vlastnej rodiny. Vychádzali z toho, že klasický typ detského domova by mal maximálne nahrádzať chýbajúcu rodinu, a to celým spôsobom výchovy, úpravou životného prostredia i organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu. Mal by sa čo najviac priblížiť organizácii a systému výchovy v prirodzenej rodine. (Chovanec, 1985).

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Transformácií detských domovov má predchádzať transformácia výchovy. Myšlienka transformácie detských domovov nie je novinkou (Detské mestečko má vyše 30 rokov), ale výsledky činnosti Detského mestečka ešte nikto riadne doteraz nevyhodnotil. (Zelina, M., 2003).

Zdroj: Spolok slovenských spisovateľov
Zdroj: Spolok slovenských spisovateľov

PhDr. Vladimír Vachalík, CSc., V roku 1995 býval 2,5 mesiaca v Detskom mestečku dekan PF univerzity vo Washingtone a denne sa oboznamoval s fungovaným Detského mestečka asi 8-9 hodín. Pred odchodom do USA prišiel za nami a povedal, že už pochodil celý svet orientačne a v Európe bol vo všetkých štátoch a starostlivosť o deti ho všade zaujímala, ale "...to, čo som videl tu u vás to je celosvetové najdokonalejšie zariadenie pre deti po každej stránke. Obdivoval som predovšetkým prepracovanie výchovy a vzdelávania detí po stránke pedagogickej i psychologickej. Také fungujúce zariadenie som nevidel nikde. Uvažoval som o tom a rozhodol som sa vás poprosiť, či by som mohol po príchode domov, požiadať vedeckú radu Univerzity i rodičov študentov, aby súhlasili s tým, aby naši študenti pedagogického smeru chodili k vám do vášho Detského mestečka na povinnú pedagogickú odbornú prax. Verím, že vedeckú radu presvedčím, neviem však, či rodičia budú pre finančné náklady s tým súhlasiť." (Vachalík in Kozoň, 2017).

Zdroj: archív OZ Naša rodina
Zdroj: archív OZ Naša rodina

Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., Do Detského mestečka pracovne chodil pravidelne. Poznal všetkých jeho pracovníkov, všetkých riaditeľov a desiatky detí. Nikdy nepatril medzi jeho slepých obdivovateľov, ale nikdy nesúhlasil s tým, aby sa zrušilo. "Aby sa systém, ktorý bol postavený na manželskom vychovávateľskom páre žijúcom spolu s deťmi zmenil na systém, kde päť ľudí chodí striedavo k deťom a stará sa o ne. A ešte sú niektorí schopní vyhlasovať, že práve toto je pokrok." (Škoviera in Ladický, 2013).

Zdroj: archív OZ Naša rodina
Zdroj: archív OZ Naša rodina

Prof. Mgr. Juraj Hatrík "Detské mestečko kleslo na úroveň kasárenského režimu, na úroveň obyčajného odkladiska na deti, ktoré sú spoločnosti, v ktorej sú rozhodujúce len zisk, peniaze a moc, odsunuté na okraj ako nepohodlné. Je vážne a cynicky porušované "právo dieťaťa na úctu". (Hatrík in Ladický, 2013).

zdroj: archív DeM
zdroj: archív DeM

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc., "Detskému mestečku bola cudzia každá podoba "izmu", pretože jeho deti žili v životodarnom prostredí rodinných buniek manželov, ktorí boli aj pre štátne deti ako ich matka a otec. Netreba ani teraz tomu dávať politický nádych. Detské mestečko je viac ako vzorový príklad, kde tradičné rodinné hodnoty sa podieľajú na všestrannom rozvoji dieťaťa v náhradnej starostlivosti." (Kozoň, 2017).

zdroj: archív VŠ Danubius
zdroj: archív VŠ Danubius

PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD., "Existencia Detského mestečka svojou vyše tridsať ročnou históriou (1973 - 2005) praktickej realizácie modelu rodinnej výchovy ukázala svoje opodstatnenie a krásne ovocie v životoch detí, ktoré tu vyrastali. Najlepším svedectvom je výpoveď samotných ľudí, ktorí tu svoje detstvo prežili. Je smutné, že tento model rodiny v DM v Zlatovciach bol v r. 2005 zrušený. Alternatíva, ktorá ho nahradila, nebol rozhodne krok vpred - k zodpovednej ľudskosti." (Turiak in Kozoň, 2017).