Prezentácia knižky RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN s Prof. Mgr. Jurajom Hatríkom

03.04.2018

Prof. Mgr. Juraj Hatrík 

Hudobný skladateľ a pedagóg. Pôsobil v Hudobnom fonde v Bratislave, kde sa venoval najmä organizovaniu a moderovaniu prehrávok s diskusiou v Klube skladateľov a stretnutí s hudbou v stredisku Hudba a mládež. Pedagogicky pôsobí na HTF VŠMU, kde prednáša hudobnoteoretické predmety, hudobnú analýzu a pedagogiku. Je zakladateľom a predsedom Asociácie učiteľov hudby Slovenska, na pôde ktorej založil a rozvinul tradíciu pravidelných seminárov pre učiteľov, zameraných na rozvoj tvorivosti. Veľkú časť svojej skladateľskej tvorby venoval deťom. V rokoch 1976 - 2003 bol pravidelným hosťom v Detskom mestečku, kde viedol hudobný krúžok, organizoval a uvádzal koncerty mnohých významných interpretov, skladateľov, súborov i orchestrov. V rokoch 1995 - 2003 pripravil a uviedol 8 veľkých hudobno-dramatických projektov s deťmi, vychovávateľmi a pedagógmi, ktoré každoročne vyvrcholili vystúpením v ODA v Trenčíne.

Knižnica Milana Rešetku v Trenčíne