Podpora detí predškolského veku v detských domovoch

20.10.2018

Anotácia

Podpora detí predškolského veku v detských domovoch

PhDr. Viera Diešková, Csc. , Mgr Branislav Ladický

Prvá časť príspevku referuje o psychologickej podpore detí v detských domovoch ktorú v osemdesiatych rokoch poskytovali pracovníci VÚDPaP. Realizoval sa aj program na rozvíjanie sociálnej kompetencie detí predškolského veku. Z výsledkov výskumu vyplynula potreba poskytovať už deťom predškolského veku v domovoch poradenskú starostlivosť, aby ich osobnostný vývin nebol narušený. Druhá časť príspevku prináša svedectvo o efekte výchovy detí z Detského mestečka v Trenčíne- Zlatovciach, kde žili deti v rodinách so stabilným rodičovským párom, aj odbornou podporou. Potvrdzuje to aj školská úspešnosť chovancov. Obnovenie fungovania Detského mestečka s pedagogicko - psychologickou a celospoločenskou podporou aj supervíziou VÚDPaP nad náhradnou starostlivosťou o deti je dnes nanajvýš žiadúce.

Do Detského mestečka v Trenčíne - Zlatovciach, ktorý bol špecifickým typom detského domova, sa mnohé deti dostávali od raného veku a vyrastali tu spolu so staršími vlastnými aj nevlastnými súrodencami v stabilnej novej rodine. Tá im dokázala nahradiť ich nefunkčnú biologickú rodinu. Aj deti, ktoré boli umiestnené do Detského mestečka zažili v pôvodných rodinách situácie, ktoré ich mohli poznačiť na celý život. Boli z rodín odobraté, lebo rodičia ako alkoholici, či kriminálnici nezvládali výchovu a starostlivosť o deti. Náhradným rodičom radila v mestečku aj psychologička, ale najdôležitejšie pre zdravý duševný vývin detí bolo premyslené výchovné pôsobenie, vzdelávanie a starostlivosť stabilného rodičovského páru. Prečo bolo potrebné napísať spomínanú knihu a prečo na ňu dnes upozorňujeme? Aby pre ďalšie ohrozené deti, ktoré potrebujú náhradu za ich nefunkčné pôvodné rodiny kvalitná pomoc prišla včas (aj keď pre mnohé z nich bolo už včera neskoro).

O svojom živote v Detskom mestečku písali do knižky trinásti mladí ľudia, bývalí chovanci. Do knižky prispeli aj ich vychovávatelia (rodičovský pár), riaditeľka školy, ekonómka a hudobný skladateľ, ktorý s deťmi pracoval. Na zážitky v ranom a predškolskom veku sa veľmi nepamätajú, ale od príchodu do Detského mestečka sa cítili prijatí v ich novej rodine, nechýbala im láska, záujem, starostlivosť rodičov, aj nevlastných súrodencov. Keď náhradní rodičia nemohli mať vlastné deti - o to silnejšie vťahy si dokázali vytvoriť k zvereným deťom. Ak sa rodičom narodilo malé dieťa, ostatné deti videli ako rastie, obľúbili si ho ako súrodenca, pomáhali pri jeho opatere. 

Čoskoro celý príspevok bude uverejnený 
DIEŤA V OHROZENÍ
Rané poradenstvo ako prevencia školskej neúspešnosti
ktorá sa uskutoční v dňoch
07.11. - 08. 11. 2018
v stredisku SÚZA v Bratislave
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
pod záštitou
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR