Osobne stretnutie u Doc. PhDr. D. I. Váňkovej, CSc.

13.11.2017

Motto: Deti sú budúcnosť národa.

Nie je to fráza, je to realita.

Preto je až neuveriteľné, že Detské mestečko v Zlatovciach - Trenčíne je ohrozené zánikom. Hovoríme o zániku jeho podstatného poslania. Bolo to pre mňa veĺmi ťažké, keď som sa - ako autorka myšlienky a unikátneho projektu náhradnej starostlivosti - dozvedela, že rozklad už začal. Zmena pôvodného projektu výchovy v rodinných bunkách na súčasný stav a hrozba predaja časti (?) objektu "ako nadbytočného majetku" majú neklamnú výpovednú hodnotu.

Odkaz:

Obraciam sa na všetkých odborníkov z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie z Bratislavi, špeciální a liečební pedagogovia, učitelia, psychológovia a lekári, nedovoľte zahynúť výnimočnému živému organizmu - Detskému mestečku s unikátnou náhradnou výchovou rodinného typu. Priestor, špeciálne naprojektované domčeky, materialno-technické vybavenie na rozvíjanie morálnych a osobnostných kvalít ohrozenej budúcej generácie boli vytvorené, existujú, treba ich však udržiavať. Kvalifikovaných rodičov pre výchovu v rodinných bunkách taktiež máme možnosť získať. Pre niektorých to bude aj najlepšia forma zamestnania so srdcom pre ohrozené deti.

Na záver:

Chcem dodať, že tento príspevok, resp. výzvu a prosbu, nepíšem z osobnej motivácie. Podnetom na jeho napísanie sú osobné svedectvá detí, bývalých chovancov Detského mestečka, ktorým rodinné výchovné zázemie pomohlo plnohodnotne sa uplatniť v živote. Medzi tých, ktorí aktívne začali bojovať o šancu na nový život aj pre ďalšie ohrozené deti, patrí aj bývalý chovanec Detského mestečka, dnes už Mgr. Branislav Ladický (viď jeho publikáciu: Rodinné príbehy bez rodín, 2013)

Verím, že uvedené riadky vás privedú k zamysleniu a múdremu rozhodnutiu.

Doc. PhDr. Dobromila Iva Vaňková, CSc.

Hostěnice 153

664 04 Mokrá