ODBORNÁ Vedecká konferencia DIEŤA V OHROZENÍ

09.11.2018

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

07.11. - 08.11.2018

Jedna z nadšencov, ktorí pomáhali budovať Detské mestečko, I.D. Vaňková na záver svojho príspevku formulovala nasledovný odkaz:

"Obraciam sa na všetkých odborníkov z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie z Bratislavy, špeciálni a liečební pedagógovia, učitelia, psychológovia a lekári, nedovoľte zahynúť výnimočnému živému organizmu - Detskému mestečku s unikátnou náhradnou výchovou rodinného typu. Priestor, špeciálne naprojektované domčeky, materiálno-technické vybavenie na rozvíjanie morálnych a osobnostných kvalít ohrozenej budúcej generácie boli vytvorené, existujú, treba ich však udržiavať. Kvalifikovaných rodičov pre výchovu v rodinných bunkách taktiež máme možnosť získať. Pre niektorých to bude aj najlepšia forma zamestnania so srdcom pre ohrozené deti." Vaňková vlastne apeluje na to, čo je zámerom expertnej skupiny Európskej komisie o prechode inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť, čím sa riadi aj naše Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny ( viď otvorený list predsedovi vlády, na vedomie B. Ladickému, 2016). Aj preto považujeme obnovenie fungovania Detského mestečka v súčasnosti za výsostne aktuálne.