NÁVRAT PEDAGOGIKY DO DETSKÝCH DOMOVOV - návrh novelizácie zákona č. 305/2005 Z.z.

13.11.2017

Vláda SR na svojom zasadaní dňa 8.11.2017 schválila s pripomienkami návrh novelizácie Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorá svojim obsahom môže v praxi priblížiť návrat pedagogiky do detských domovov (centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté osoby).