Diskusia - Beseda na tému: Význam ranného detstva pre duševné zdravie

11.03.2018

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave dňa 13.2.2018

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

VÝZNAM RANÉHO DETSTVA PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE - KORENE PROBLÉMOV A RIEŠENIA

Téma sa niesla v duchu rodičovstva, postavenie muža v rodine a ako je dôležité bytostne pre deti, aby vyrastali v kompletných funkčných rodinách.

Diskusia (doslovný prepis zvukového záznamu):

Odchovanec z Detského mestečka pán Peter Stupár v diskusií položil otázku prof. MUDr. Jozefovi Mikloškovi, PhD., Cit.: "V prednáške ste rozprávali presne princíp výchovy v rodinách. A ja by som mal jednu základnú otázku. Prečo sa zavrhla výchova, ktorá bola v Detskom mestečku Trenčín-Zlatovce? V tomto projekte, ktorý bude mať tento rok už 45 rokov, bolo v 2005 roku zavrhnutá rodičovská výchova, kde bola manželská vychovávateľská rodina, ktorá vychovávala deti. Čiže bola to rodina, ako klasická rodina, a bol tam vzor otec a matka. Prečo sa neberú v dnešnej dobe štúdie a výsledky práce z Detského mestečka a prečo to bolo zavrhnuté?"

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., odpovedá cit.: "Je to otázka, ktorá je veľmi špecifická. Realita je dneska iná, kde už nevieme nájsť dvojice, pretože dneska nevieme nájsť manželov, ktorí by vychovávali 10-12 deti. Je to komplikovaná téma. Mestečko bola dobrá výchova, ale izolovaná v tom čase a vieme dobre, že tam bola aj éra vojakov. Ale... Ta forma sa dneska hľadá, aby bol kontakt s rodinou. Vo všetkých detských domovov za socializmu sa vôbec nepracovalo s biologickou rodinou. Detské domovy boli izolované, súrodenci bolo poroztŕhaní."

Odchovanec Detského mestečka Mgr. Branislav Ladický flexibilne a pohotovostne reagoval na slová prof. MUDr. Jozefa Mikloška, PhD. a odpovedal mu cit: "Ja som tiež odchovanec Detského mestečka a nemal som ten pocit, že by sa nepracovalo s biologickou rodinou. A to je dôležité, pretože vy pán Mikloško poviete, že izolácia. Aká izolácia? Ja nemám ten pocit, že by sme žili izolované. Len pre informáciu JA som navštevoval základnú umeleckú školu v Trenčíne, do základnej školy v Detskom mestečku chodili (a chodia) deti z biologických rodín."

Prof. J. Mikloško reaguje, cit.: "Boli ste s biologickými rodičmi?"

Mgr. B. Ladický odpovedá, cit: "Neviete vôbec moju anamnézu. Napríklad moji rodičia nežijú. A máte rýchlu odpoveď. Ale brat, ktorý je starší a žil u svojho otca, keďže otec je tam iní, tak ma pravidelne navštevoval. Doteraz nás ako OZ Naša rodina kontaktuje pani Dvorská, ktorá tam mala dvoch synov a stále je v kontakte s manželskou dvojicou (manželia Križanovci) u ktorých chlapci vyrastali. A manželskú dvojicu pán Mikloško moc dobre poznáte. Nevyprávajte pán Mikloško láskavo také veci, že sa tam žilo izolované. A čo sa týka tej vašej vojenskej garnitúry, tak aj na to Vám odpoviem. Riaditeľ ako vojak, ktorý tam bol prijatý, tak bol v roku 1999, v roku 1998 bol riaditeľom pán Milan Hegeduš, pred ním v rokoch 1991 - 1997 bol Dr. Vladimír Vachalík, CSc., pred ním bol Dr. Viktor Chovanec, CSc., v rokoch (1977 - 1990) a prvým riaditeľom bol spoluzakladateľ nášho Detského mestečka pán Štefan Rehák. Toto boli všetko pedagógovia a keď sme pri garnitúre vojakov, tak to už bolo, keď Detské mestečko a detské domovy na Slovensku, už boli vyňaté a presunuté z MŠVVaŠ SR pod správu a riadenie MPSVaR SR. Je zaujímavé, že Dr. Kamila Braniková, Dr. Vachalík, Doc. Škoviera a iní majú úplne iní názor na systém riadenia detských domovov predtým a ako je tomu teraz. Vychádzate iba z potrieb deti a formujete si iba konzumného človeka. Ako je možne a dobre o tom vieme, že deti rodia deti a nedokončujú si školy? A ako je možné, že 86% vychovávateľov v detských domovov sú iba ženy a muža postrádame."

Prof. J. Mikloško cit.: "Súhlasím s tým."

Prísediaca na prednáške povedala, že model mestečka bol správny a teraz sa zavádza.

Mgr. B. Ladický zase reaguje cit: "Kde sa zavádza? Žiadne detské domovy nie sú rodinného typu. To je iba mýtus. Ako výchovné skupiny, kde o 8-10 detí sa prúdovo po 8-hodinových intervaloch strieda na 86% ženy. Chcete mi povedať, že to je rodina? Nikde sa nezaviedla rodinná výchova v detských domovoch. Transformáciu ste spúšťali v roku cca. 2001 - 2002. Vieme koľko peňazí sa investovalo do toho a nijaký detský domov nie je rodinného typu. A čo sa týka profesionálnych rodín, viem aj o tom povedať. Návrat deti do domovov, frustrovaný a vyhorení profesionálny rodičia, úmrtie deti v profesionálnych rodinách. Vieme aj o tomto diskutovať. Každá minca má dve strany. Ja tu nechcem útočiť na pána Mikloška, ale každá minca má dve strany. Mňa naši dobre vychovali v mestečku a vychovali nás cez 50 detí (dnes už dospelých). Doteraz sa udržujú vzťahy a Peter Stupár vyrastal u manželov Gomolovcov. Ten systém bol dobrý a mal výsledky. I reprezentantka vaša, ktorá pracuje na úsmeve ako Dar je odchovankyňa z Detského mestečka a ďalší. Napriek tomu nadácia Otvorenej spoločnosti (predsedkyňa Prof. Iveta Radičová) zrušila Detské mestečko a prehlásila, že Detské mestečko je getho."

Odpoveď pána prof. Mikloška na záver pánovi Mgr. Ladickému, cit: "On sa hnevá na mňa."

Mgr. B. Ladický zareagoval cit.: "Nehnevám sa, iba diskutujem".

Prof. Mikloško uzatvára, cit: "Kolega Ladický dobre vypráva, mnohé veci sa snažia robiť dobre, len trošku máme iné názory."