Cenu Emila Belluša získal za celoživotné dielo architekt Detského mestečka

14.11.2018

Ing. arch. Peter Brtko sa narodil 23. 8. 1938. Architektúru študoval na Vysokej škole technickej v Bratislave v rokoch 1956 - 1962. Venoval sa architektonickej tvorbe, rekonštrukciám historickej architektúry a pamiatkovej starostlivosti. Z množstva realizovaných diel spomeniem pri tejto príležitosti len niekoľko, ktoré výstižne ilustrujú zameranie a význam Brtkovej architektonickej tvorby. 

Jeho najznámejším dielom je Detské mestečko v Zlatovciach, za ktoré v roku 1974 získal Cenu Dušana Jurkoviča. Je to dodnes unikátny urbanisticko-architektonický komplex, schopný aj naďalej napĺňať svoju pôvodnú ideu. V dobe svojho vzniku predstavoval na Slovensku dovtedy nejestvujúce riešenie, s výnimočnými architektonickými hodnotami. Škola, auditórium, športoviská, ubytovacie a obslužné priestory vrátane interiérových zariaďovacích prvkov, terénne a parkové úpravy znamenali pre slovenskú architektúru nesporný prínos. (viac tu.: https://www.sasarch.sk/cms/uploaded/1497_attach_F%C3%B3rum%20architekt%C3%BAry_6-2013.pdf)

V stredu, 21. novembra 2018 o 18:00 hv Malej sále Slovenskej filharmónie v Bratislave
CENA EMILA BELLUŠA 

Na úvod niekoľko poznámok

V celej svojej tvorbe som sa snažil rešpektovať jestvujúce prostredie, a to v mestskej ako aj vo voľnej zástavbe, pri historických objektoch s pokorou ku práci našich predchodcov.

Ako žiak profesora Karfíka som sa snažil vychádzať z jasných konštrukčných systémov, s dôrazom na kvalitné dispozično-prevádzkové riešenia, za samozrejmosť som vo všetkých mojich projektoch považoval aj dokumentáciou vnútorného zariadenia.

Počas celého môjho architektonického pôsobenia, teda za obdobie viac ako päťdesiat rokov, som sa usiloval tvoriť najlepšie ako som vedel.

Veľkú časť života som prežil v rôznych riadiacich funkciách a súčasne som projektoval, na základe tejto skúsenosti si myslím, že práca s kolegami je jedna z najkomplikovanejších.

Vzdávam úprimnú vďaku za dlhoročnú spoluprácu desiatkam mojich kolegov, tým, ktorí už nie sú medzi nami a všetkým, s ktorými sa ešte občas stretávame.

Ostatné dva-tri roky som sa naplno venoval záchrane mojej prvej veľkej realizácie - Detského mestečka v Trenčíne, ktorá skončila jeho zápisom do Ústredného zoznamu Národných kultúrnych pamiatok. Súčasne však s ľútosťou musím konštatovať, že poslanie, resp. funkčné využitie tohto areálu je neisté. Ministerstvo práce mi vo veci Detského mestečka napísalo - citujem "...napriek tomu, že je vyhlásené za NKP, v perspektíve piatich rokov ho vyprázdnime a ponúkneme ho štátu ako prebytočný majetok...". Na Slovensku je to tak, takže, ešte mám čo robiť.

Peter Brtko